licytacja nieruchomosci

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1N/00054903/8

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marcin Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 01-03-2011r. o godz. 14:00

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza mającego siedzibę przy Kocjana Antoniego 3 w sali nr 1144, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika:Dona I Sp. z o.o.

położonej: 05-092 Łomianki, ul. Grzybowa 32,

dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1N/00054903/8

 

Suma oszacowania wynosi 1 735 776,00zł (brutto) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 157 184,00zł. (brutto)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 173 577,60zł. Rękojmię można uiścić do dnia 28-02-2011r. także na konto komornika:

BRE Bank SA O. Bankowości Detalicznej 71 11402017 0000 4002 0986 2139

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza przy Kocjana Antoniego 3 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sygn. akt I Co 877/09. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Marcin Jachowicz

 

 

 

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Warszawie, Marcin Jachowicz, Kancelaria Komornicza w Warszawie
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.